Formacs - header

FormacsSERIES

Analyzátory celkového organického uhlíku (TOC) / celkového dusíku (TN)

Vynikající volba v případě potřeby rychlých a spolehlivých testů na stanovení obsahu uhlíku a/nebo dusíku ve vzorcích z různých přírodních, domovních a průmyslových zdrojů.

Postavte se analytickým a výkonnostním výzvám čelem

Řada Formacsseries pracuje na základě vysokoteplotního katalytického spalování a je ideální pro rychlá a přesná stanovení forem uhlíku a dusíku v širokém spektru přírodních vzorků.

FormacsHT byl vyvinut pro stanovení TC, IC, TOC, NPOC, POC a DOC ve vzorcích čistších vod, a to jak pro velké objemy vzorků s využitím dávkovače se 150 pozicemi, tak i bez dávkovače pro menší série vzorků.

FormacsHT-I najde využití zejména u vzorků s vyšším obsahem částic. Přístroj je vybaven přímým nástřikem a jehlou se širokým otvorem pro nasávání a dávkování vzorku.

Oba modely lze rozšířit o stanovení TN/TKN a částečně automatizovanou analýzu TC a IC v pevných vzorcích.

Řada analyzátorů TOC/TN FormacsSERIES

FORMACS™ HT TOC TN analyzer and autosampler

FormacsHT

Analyzátor TOC FormacsHT umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných vzorcích za použití vysokoteplotního katalytického spalování. Jednotka je určena pro měření TC, IC, TOC, NPOC, POC a
DOC ve vzorcích vody. FormacsHT lze rozšířit o analýzu TN, NO3 + NO2 a také TOC v pevných látkách.

FORMACS™ HT-i TOC TN analyzer

FormacsHT-I

Analyzátor FormacsHT-I TOC/TN umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) v kapalných vzorcích za použití přímého nástřiku vzorku s využitím vysokoteplotního katalytického spalování. Přístroj je zkonstruován zejména pro vzorky s částicemi (suspenze), ale poradí si i se stanovením koncentrací ve frakcích dusíku a/nebo uhlíku jiných typů matrice.

FormacsHT

Vysokoteplotní analyzátor TOC

FORMACS™ HT TOC TN analyzer and autosampler

Analyzátor celkového organického uhlíku FormacsHT, pracující na základě vysokoteplotního katalytického spalování, nabízí víceúčelový modulární systém a vynikající výkon pro analýzy celkového uhlíku (TC), celkového anorganického uhlíku (TIC), celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a nevytěsnitelného organického uhlíku (NPOC). Tento systém byl vyvinut za účelem uspokojení nejčastějších potřeb zákazníků a umožňuje stanovení TOC v čistých vodách, jako jsou farmaceutické, či pitné, ale stejně tak dobře poslouží při analýzách odpadních, povrchových, mořských vod a také půdních extraktů.

Analyzátor celkového organického uhlíku může být provozován jako samostatný analyzátor, přičemž roztoky vzorků a standardů pro analýzu TC a TIC jsou vkládány přímo pomocí otočného bezseptového injekčního portu. Pro úplnou automatizaci analýzy většího počtu vzorků lze použít automatický dávkovač, který je dodáván s různými typy karuselů pro vialky o různých objemech. Příprava vzorku pro stanovení NPOC je plně řízena software, přičemž obsluha může nastavit požadovaný režim. Dávkovač v tomto nastavení používá dvojitou jehlu, která současně okyselí a probublá vzorek o pozici napřed, a tím šetří cenný čas při analýze.

FormacsHT-I

FORMACS™ HT-i TOC TN analyzer

Analyzátor FormacsHT-I TOC/TN umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) v kapalných vzorcích za použití přímého nátřiku vzorku s využitím vysokoteplotního katalytického spalování. Přístroj je zkonstruován zejména pro vzorky s částicemi (suspenze), ale poradí si i se stanovením koncentrací ve frakcích dusíku a/nebo uhlíku jiných typů matrice.

FormacsTN

Analyzátor celkového dusíku

Formacs series - ND25 detector - TN

Analyzátor FormacsTN používá pro analýzu celkového dusíku (TN) detektor ND25. Detektor ND25 pracuje na principu chemiluminiscenční detekce (CLD) a v krátkém analytickém čase dosahuje vysoké přesnosti měření od nízkých úrovní ppb až po vysoké ppm.

Analyzátor FormacsTN také zajišťuje jedinečnou, úspornou a bezpečnější alternativu pro stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla (TKN) pomocí zabudovaného NN-reaktoru pro stanovení NO3 + NO2 (NN). Hodnota TKN je stanovena ve dvou krocích, a to analýzou TN a analýzou NN, kdy NO3 a NO2 jsou redukovány na oxid dusnatý (NO), který je stanoven pomocí CLD detekce. Hodnota TKN se získá automatickým výpočtem: TKN = TN - NN. Tato jedinečná alternativní metoda stanovení TKN probíhá za velmi krátkou dobu analýzy (5 min.) a bez nutnosti použití nebezpečných kyselin pro digesci vzorků.

PrimacsMCS

Přídavný TOC modul pro pevné vzorky

FORMACS™ Series add on - PRIMACS™ MCS TOC analyzer

Analyzátory celkového organického uhlíku / celkového dusíku FormacsSERIES lze rozšířit o přídavný modul PrimacsMCS pro stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v pevných materiálech jako je půda, sedimenty a kaly.

PrimacsMCS je vybaven dvěma typy pecí, které umožňují oddělené stanovení celkového uhlíku (TC) a anorganického uhlíku (IC). Celkový uhlík je stanoven po katalytické oxidaci vzorku a detekci pomocí infračerveného detektoru (NDIR) analyzátoru FormacsSERIES. IC se stanoví okyselením vzorku v IC reaktoru. Software PrimacsMCS sbírá data a počítá koncentraci TOC ve vzorku pomocí rozdílu ( TC - IC = TOC).

PrimacsMCS analyzuje TC, IC a TOC v rozpětí od 500 µg do 40 mg uhlíku absolutně v navážce vzorku až do 3g. Kombinace přístroje FormacsSERIES a přídavného modulu PrimacsMCS je díky automatickému přepínání rozsahu NDIR detektoru účinným nástrojem pro analýzu TOC od nízkých koncentračních rozsahů ppb ve vzorcích vod až po úrovně ppm v pevných materiálech. Přístroj PrimacsMCS vyhovuje mezinárodním směrnicím EPA, ISO, NEN-EN 13137 a US EPA 9060.

HTAccess™ V6

Analyzátor TOC/TN FormacsHT/TN je řízen programem HTAccess™ V5. Tento intuitivní a flexibilní softwarový balíček je určen pro sběr dat a řízení přístroje.

Zahrnuje jednoduché tabulky pro běžnou analýzu, vícebodové kalibrační křivky, automatické vyloučení výsledků, přepočet výsledků, statistiku atd. Rozsáhlé QC protokoly jsou dostupné ve formě CLP a 21 CFR část 11, které zahrnují ochranu heslem a sledování pro audit. Konečné výsledky mohou být vytištěny v uživatelsky definovatelném protokolu nebo exportovány do LIMS pro další využití dat.

Důležité vlastnosti

 • Inteligentní NPOC a inteligentní probublávání
 • Funkce inteligentního ředění s pevným nebo dynamickým faktorem ředění
 • Specifické analytické metody mohou být přiřazeny jednotlivému vzorku nebo sérii vzorků.
 • Uživatelem definované úrovně alarmu pro bezpečný a bezobslužný provoz
 • Uživatelské úrovně přístupu chráněné heslem
 • Automatická příprava pracovních standardů
 • Grafy integračních dat analýzy v reálném čase pro kalibraci
 • Zobrazení uhlíku a dusíku samostatně nebo současně
 • Možnost otevřít více naměřených analýz najednou
 • Dostupnost úpravy píků v průběhu analýzy nebo po jejím dokončení
 • Možnost použití kontrolních vzorků a vytváření grafů pro kontrolu kvality
 • Možnost exportování výsledků během analýzy

Typické aplikace

 • Chladící voda
 • Pitná voda
 • Podzemní voda
 • Procesní vody
 • Mořská voda
 • Povrchová voda
 • Odpadní voda
 • Průmyslové vody
 • Farmaceutická odvětví

a mnoho dalších