Formacs - header

FormacsSERIES

Analyzátory celkového organického uhlíku (TOC) / celkového dusíku (TN)

Vynikající volba v případě potřeby rychlých a spolehlivých testů na stanovení obsahu uhlíku a/nebo dusíku ve vzorcích z různých přírodních, domovních a průmyslových zdrojů.

Postavte se analytickým a výkonnostním výzvám čelem

Řada Formacsseries pracuje na základě vysokoteplotního katalytického spalování a je ideální pro rychlá a přesná stanovení forem uhlíku a dusíku v širokém spektru přírodních vzorků.

FormacsHT byl vyvinut pro stanovení TC, IC, TOC, NPOC, POC a DOC ve vzorcích čistších vod, a to jak pro velké objemy vzorků s využitím dávkovače se 150 pozicemi, tak i bez dávkovače pro menší série vzorků.

FormacsHT-I najde využití zejména u vzorků s vyšším obsahem částic. Přístroj je vybaven přímým nástřikem a jehlou se širokým otvorem pro nasávání a dávkování vzorku.

Oba modely lze rozšířit o stanovení TN/TKN a částečně automatizovanou analýzu TC a IC v pevných vzorcích.

Řada analyzátorů TOC/TN FormacsSERIES

Formacs HT TOC TN analyzer and autosampler

FormacsHT

Analyzátor TOC FormacsHT umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných vzorcích za použití vysokoteplotního katalytického spalování. Jednotka je určena pro měření TC, IC, TOC, NPOC, POC a
DOC ve vzorcích vody. FormacsHT lze rozšířit o analýzu TN, NO3 + NO2 a také TOC v pevných látkách.

Formacs HT-I TOC TN analyzer

FormacsHT-I

Analyzátor FormacsHT-I TOC/TN umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) v kapalných vzorcích za použití přímého nástřiku vzorku s využitím vysokoteplotního katalytického spalování. Přístroj je zkonstruován zejména pro vzorky s částicemi (suspenze), ale poradí si i se stanovením koncentrací ve frakcích dusíku a/nebo uhlíku jiných typů matrice.

FormacsHT

Vysokoteplotní analyzátor TOC

Formacs HT TOC TN analyzer and autosampler

Analyzátor celkového organického uhlíku FormacsHT, pracující na základě vysokoteplotního katalytického spalování, nabízí víceúčelový modulární systém a vynikající výkon pro analýzy celkového uhlíku (TC), celkového anorganického uhlíku (TIC), celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a nevytěsnitelného organického uhlíku (NPOC). Tento systém byl vyvinut za účelem uspokojení nejčastějších potřeb zákazníků a umožňuje stanovení TOC v čistých vodách, jako jsou farmaceutické, či pitné, ale stejně tak dobře poslouží při analýzách odpadních, povrchových, mořských vod a také půdních extraktů.

Analyzátor celkového organického uhlíku může být provozován jako samostatný analyzátor, přičemž roztoky vzorků a standardů pro analýzu TC a TIC jsou vkládány přímo pomocí otočného bezseptového injekčního portu. Pro úplnou automatizaci analýzy většího počtu vzorků lze použít automatický dávkovač, který je dodáván s různými typy karuselů pro vialky o různých objemech. Příprava vzorku pro stanovení NPOC je plně řízena software, přičemž obsluha může nastavit požadovaný režim. Dávkovač v tomto nastavení používá dvojitou jehlu, která současně okyselí a probublá vzorek o pozici napřed, a tím šetří cenný čas při analýze.

FormacsHT-I

Formacs HT-I TOC TN analyzer

Analyzátor FormacsHT-I TOC/TN umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) v kapalných vzorcích za použití přímého nátřiku vzorku s využitím vysokoteplotního katalytického spalování. Přístroj je zkonstruován zejména pro vzorky s částicemi (suspenze), ale poradí si i se stanovením koncentrací ve frakcích dusíku a/nebo uhlíku jiných typů matrice.

FormacsTN

Analyzátor celkového dusíku

Formacs series - ND25 detector - TN

Analyzátor FormacsTN používá pro analýzu celkového dusíku (TN) detektor ND25. Detektor ND25 pracuje na principu chemiluminiscenční detekce (CLD) a v krátkém analytickém čase dosahuje vysoké přesnosti měření od nízkých úrovní ppb až po vysoké ppm.

Analyzátor FormacsTN také zajišťuje jedinečnou, úspornou a bezpečnější alternativu pro stanovení celkového dusíku podle Kjeldahla (TKN) pomocí zabudovaného NN-reaktoru pro stanovení NO3 + NO2 (NN). Hodnota TKN je stanovena ve dvou krocích, a to analýzou TN a analýzou NN, kdy NO3 a NO2 jsou redukovány na oxid dusnatý (NO), který je stanoven pomocí CLD detekce. Hodnota TKN se získá automatickým výpočtem: TKN = TN - NN. Tato jedinečná alternativní metoda stanovení TKN probíhá za velmi krátkou dobu analýzy (5 min.) a bez nutnosti použití nebezpečných kyselin pro digesci vzorků.

PrimacsMCS

Přídavný TOC modul pro pevné vzorky

Formacs series add on - Primacs MCS TOC analyzer

Analyzátory celkového organického uhlíku / celkového dusíku FormacsSERIES lze rozšířit o přídavný modul PrimacsMCS pro stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v pevných materiálech jako je půda, sedimenty a kaly.

PrimacsMCS je vybaven dvěma typy pecí, které umožňují oddělené stanovení celkového uhlíku (TC) a anorganického uhlíku (IC). Celkový uhlík je stanoven po katalytické oxidaci vzorku a detekci pomocí infračerveného detektoru (NDIR) analyzátoru FormacsSERIES. IC se stanoví okyselením vzorku v IC reaktoru. Software PrimacsMCS sbírá data a počítá koncentraci TOC ve vzorku pomocí rozdílu ( TC - IC = TOC).

PrimacsMCS analyzuje TC, IC a TOC v rozpětí od 500 µg do 40 mg uhlíku absolutně v navážce vzorku až do 3g. Kombinace přístroje FormacsSERIES a přídavného modulu PrimacsMCS je díky automatickému přepínání rozsahu NDIR detektoru účinným nástrojem pro analýzu TOC od nízkých koncentračních rozsahů ppb ve vzorcích vod až po úrovně ppm v pevných materiálech. Přístroj PrimacsMCS vyhovuje mezinárodním směrnicím EPA, ISO, NEN-EN 13137 a US EPA 9060.

HTAccess™ V6

Analyzátor TOC/TN FormacsHT/TN je řízen programem HTAccess™ V5. Tento intuitivní a flexibilní softwarový balíček je určen pro sběr dat a řízení přístroje.

Zahrnuje jednoduché tabulky pro běžnou analýzu, vícebodové kalibrační křivky, automatické vyloučení výsledků, přepočet výsledků, statistiku atd. Rozsáhlé QC protokoly jsou dostupné ve formě CLP a 21 CFR část 11, které zahrnují ochranu heslem a sledování pro audit. Konečné výsledky mohou být vytištěny v uživatelsky definovatelném protokolu nebo exportovány do LIMS pro další využití dat.

Důležité vlastnosti

 • Inteligentní NPOC a inteligentní probublávání
 • Funkce inteligentního ředění s pevným nebo dynamickým faktorem ředění
 • Specifické analytické metody mohou být přiřazeny jednotlivému vzorku nebo sérii vzorků.
 • Uživatelem definované úrovně alarmu pro bezpečný a bezobslužný provoz
 • Uživatelské úrovně přístupu chráněné heslem
 • Automatická příprava pracovních standardů
 • Grafy integračních dat analýzy v reálném čase pro kalibraci
 • Zobrazení uhlíku a dusíku samostatně nebo současně
 • Možnost otevřít více naměřených analýz najednou
 • Dostupnost úpravy píků v průběhu analýzy nebo po jejím dokončení
 • Možnost použití kontrolních vzorků a vytváření grafů pro kontrolu kvality
 • Možnost exportování výsledků během analýzy

Typické aplikace

 • Chladící voda
 • Pitná voda
 • Podzemní voda
 • Procesní vody
 • Mořská voda
 • Povrchová voda
 • Odpadní voda
 • Průmyslové vody
 • Farmaceutická odvětví

a mnoho dalších