Header website testkit

SP2000 Series

Řešení automatizace na klíč či na přání uživatele

Sofistikovaný robotický analyzátor SP2000 Skalar nabízí flexibilní řešení automatizace zaměřené na rutinní analytická stanovení.

Rutinní analytické testování nebylo nikdy tak snadné!

Automatizace je dostupná pro měření široké škály aplikací, které zahrnují BSK, CHSK, kyvetové testy , pH, vodivost, alkalitu a další titrační metody, stanovení zákalu, barvy, aplikace s využitím iontově selektivních elektrod (ISE) a zrnitostní složení půd, automatické vážení, filtrace vzorku, atd. Možná je také kombinace analýz nebo aplikace vyrobené na přání zákazníka.

Veškeré použité metody vyhovují mezinárodním normám ISO, EPA, Standard Methods, DIN atd.

Stavebnicové pojetí robotického analyzátoru a volitelný stupeň automatizace umožňuje splnit vaše konkrétní požadavky, což vede ke zvýšení

produktivity laboratoře a zpřesnění výsledků, snížení potřebného času k analýze, snížení nákladů na analýzu vzorků a odstranění chyb, které vznikají interakcí vzorek/obsluha.

Celý přístroj je uzavřen ochrannými kryty z přední a z bočních stran tak, aby vyhovoval platným předpisům CE. Analyzátory jsou ovládány softwarem RoboticAccessTM. Tento praktický softwarový balíček obsahuje předinstalované aplikační soubory, plán měření, upravitelnou tabulku vzorků, možnosti nastavení tisku a exportu do LIMS/Excel a rozšířené možnosti kontroly kvality měření.

Přístroj SP2000 lze v budoucnu rozšířit a upravit podle měnících se požadavků Vaší laboratoře a tím zvýšit hodnotu Vaší počáteční investice.

SP2000 Series robotic analyzer - beer

Robotické analyzátory SP2000

Platformy SP2000 lze použít pro automatickou přípravu vzorků a/nebo automatickou analýzu vzorků.

Stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BSK)

Stanovení BSK je jednou z nejběžnějších aplikací v laboratořích vody. Toto stanovení se používá pro indikaci organického znečištění ve vodách.

Analyzátor SP2000 představuje vrchol automatizace stanovení BSK současnosti. Kromě moderního designu a nejnovějších technických inovací přístroj nabízí prostor pro 18 až 198 kyslíkových láhví. Analyzátor je vyvinut tak, aby splnil veškeré požadavky Vaší laboratoře s důrazem na rychlost měření, úroveň automatizace, kapacitu vzorků, atd. Stanovení se provádí podle všech mezi/národních norem, jako jsou EPA 405.1, ISO 5815-1, EN-1899-1/2, Standard Methods 5210 B, DIN 38409 atd., nebo podle upravených metod uživatele.

Co lze automatizovat?

 • Napipetování vzorku
 • Měření pH a/nebo úprava hodnoty pH vzorku
 • Přídavek inhibitoru nitrifikace (ATU) a/nebo očka
 • Přídavek ředící vody
 • Homogenizace vzorku
 • Měření počáteční hodnoty rozpuštěného kyslíku (DO1)
 • Oplach sondy a míchadla mezi jednotlivým měřením
 • Otevírání / zavírání láhví
 • Měření koncové hodnoty rozpuštěného kyslíku (DO2)
 • Výpočet BSK podle příslušných norem

Na žádost lze na stejném robotickém přístroji kombinovat se stanovením BSK i další metody, jako jsou pH, konduktivita, alkalinita.

Chcete vidět, jak to funguje? Kliknutím na tlačítko spustíte ukázkové video.

Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSK)

Stanovení CHSK se běžně používá pro určení míry organického znečištění v povrchových a odpadních vodách. Hodnota CHSK je užitečným ukazatelem kvality vody.

CHSK (ISO 15705/EPA 410.4)


SP2000 Test Kit analyzer

Tato metoda je založena na stejné reakci jako klasická metoda, ale místo titrace je použita fotometrická detekce. Všechny manuální kroky jsou zautomatizované. Výhodou je použití předpřipravených zkumavek, a tím minimalizace zacházení s toxickými a nebezpečnými činidly. Přístroje lze používat s komerčně dostupnými nebo připravenými reakčními kyvetami a je kompatibilní s několika typy fotometrů.

CHSK titrační metodou (ISO 6060)

SP2000 COD analyzer

Analyzátor může být vybaven 4-6 výměnnými stojany s 20 pozicemi na vzorky. Vzorky mohou zůstat ve stejných nádobách od rozkladu až po titraci. Přístroj je dále vybaven titrátorem, byretou, sondou a míchadlem. Analyzátor může být opatřen dvěma titrátory pro rozšíření rozsahu měření bez výměny byrety.

Co lze automatizovat?

 • Příprava vzorku
 • Homogenizace vzorku
 • Titrace vzorku
 • Oplach špičky byrety mezi jednotlivými vzorky
 • Oplach míchadla mezi jednotlivými vzorky
 • Výpočet hodnoty CHSK

Analýza kyvetovými testy

Předpřipravené fotometrické testy používá mnoho laboratoří vod po celém světě.

Různí dodavatelé nabízí tyto sety pro řadu důležitých parametrů analytiky vody a odpadních vod, jako jsou CHSK, celkový fosfor, celkový dusík, amoniak, dusitany, atd. Použití těchto setů je jednoduché a bezpečné, ale stále vyžaduje mnoho různých manuálních operací v analytických postupech, jako jsou pipetování, otevírání a zavírání zkumavek a přemísťování zkumavek. Zvláště když naroste množství vzorků, nebo je potřeba změřit více parametrů, stává se tento proces únavným a časově velmi náročným. Robotický analyzátor SP2000 může pojmout 24 až 336 zkumavek v jedné sérii. Analyzátor může zpracovat více aplikací paralelně nebo za sebou pro každý vzorek zvlášť.

Co lze automatizovat?

 • Pipetování vzorku
 • Otevírání / zavírání zkumavek
 • Míchání vzorku
 • Ohřev / chlazení vzorku
 • Přídavek činidel
 • Fotometrická detekce

Analyzátor lze doplnit o druhé robotické rameno pro zvýšení rychlosti zpracování vzorků pomocí druhého chapadla, jehly a míchadla nebo pro provádění dalších úkolů. Měření kyvetovými testy lze kombinovat s měřením pH a vodivosti (EC) pro další automatizovanou přípravu vzorků před analýzou kyvetovými testy. Pomocí hodnoty EC vzorku může software automaticky vybrat nejoptimálnější rozsah měření pro analýzu CHSK vzorku. Před analýzou lze také provést ředění vzorku a úpravu pH původního vzorku. Kvalifikace vzorku před analýzou vede k úsporám nákladů tím, že se eliminuje použití nesprávných rozsahů měření, a šetří se tak činidly a spotřebním materiálem.

Analyzátor může pracovat se sety a fotometry od různých dodavatelů.

Chcete vidět, jak to funguje? Kliknutím na tlačítko spustíte ukázkové video.

EC / pH / titrace / zákal / barva / měření ISE

Přesná kontrola kvality pitné vody je velmi důležitá.

Robot SP2000 nabízí vodohospodářským laboratořím kompletní koncept bez potřeby dozoru. Plně automatizovat lze typické parametry pro kontrolu kvality vody jako je rozpuštěný kyslík, alkalita, pH, vodivost, barva (UV/VIS) včetně filtrace, zákal.

Láhve s odebranými vzorky lze umístit přímo na robota bez nutnosti manuálního přenášení vzorků. Zabudovaná čtečka čárových kódů načte čárový kód na láhvi s odebraným vzorkem. V tabulce vzorků se zobrazí ID vzorku, včetně parametrů, které mají být analyzovány. SP2000 automaticky spustí analýzu vzorku podle údajů uvedených v tabulce vzorků. Po analýze se zobrazí výsledky.

V závislosti na aplikaci může probíhat automatická kalibrace zařízení pro zajištění přesnosti měření. Mezi vzorky lze umístit kontrolní vzorky a standardy a sondy se mohou automaticky znovu kalibrovat.

Co lze automatizovat?

 • Načtení čárového kódu pro kontrolu ID vzorku a získání parametrů analýzy
 • Otevírání a zavírání láhví
 • Zabudovaná filtrace vzorku nebo externě pomocí papírového filtru
 • Míchání vzorku
 • Oplach sondy, míchadla, vysoušení jehly, filtrů a proplach kyvet
 • Kalibrace zařízení
 • Výpočet výsledků

Analyzátor může být opatřen dvěma titrátory pro rozšíření rozsahu měření a lze použít papírový pásový filtr pro analýzu vzorků vody s obsahem částic. Analyzátor je kompatibilní s řadou současných modelů měřících přístrojů a sond od různých výrobců. Tuto sestavu lze rozšířit o stanovení fluoridů, tvrdosti a mnoha dalších parametrů.

Chcete vidět, jak to funguje? Kliknutím na tlačítko spustíte ukázkové video.

Stanovení pH v půdě

Na základě výsledků analýzy pH půdy lze zvolit nejlepší metodu ke zlepšení kvality půdy, a tím zajistit zvýšení úrody a snížení nákladů.

Analyzátor SP2000 se hodí pro každodenní zpracování velkého množství vzorků půdy. Systém přidá do vzorků extrakční činidlo, směs promíchá a po nastavené době pro usazení automaticky stanoví pH. Jakékoli proměnné v těchto fázích, jako je doba předmíchání a kritéria stabilizace, lze kdykoli upravit tak, aby vyhovovaly všem typům vzorků a normám v jednom cyklu.

Co lze automatizovat?

 • Přídavek extrakčního činidla
 • Míchání vzorku
 • Měření hodnoty pH
 • Kalibrace a oplach elektrody

Analyzátor pojme až 792 nádob (50 ml). Pro extrémně velké série vzorků lze přístroj opatřit dvěma robotickými rameny nesoucími více sestav elektrod (až 12 elektrod). Kromě měření pH v půdě lze analyzátor rozšířit také o současné měření elektrické vodivosti (EC).

Chcete vidět, jak to funguje? Kliknutím na tlačítko spustíte ukázkové video.

Zrnitostní složení

Klasifikace půd je důležitá pro kontrolu životního prostředí a pro účely stavebnictví.

Klasifikace půdy je založena na několika faktorech, jako jsou absorpce, schopnost smršťování nebo zbytnění, zadržování vody a propustnost. Většina těchto faktorů závisí na velikosti částic půdy. Nejjemnější frakce jílu (průměr částic 0-2 µm) je nezbytná pro hodnocení kvality půdy. Frakce jílu se měří například podle ISO 11277 a umožňuje rozdělit půdu do několika kategorií.

Analýza probíhá ve třech krocích:

 1. Navážení vzorku a separace frakcí
 2. Odstranění organických látek a uhličitanů
 3. Určení zrnitostního složení

Firma Skalar vyvinula systém, který s využitím robotického analyzátoru automatizuje druhý a třetí krok v tomto procesu. Tyto kroky jsou nyní prováděny zcela automaticky s přesným načasováním odběru vzorku z konkrétní hloubky. Odstranění organické hmoty a uhličitanů je automatizované na robotickém analyzátoru SP50. S využitím SP2000 je stanovení frakce jílu automatizované.

Co lze automatizovat?

Robot SP50 pro přípravu vzorku

Robot SP2000 pro stanovení frakce jílu

 • Přídavek vody
 • Ohřev vzorku
 • Přídavek peroxidu vodíku
 • Chlazení vzorku
 • Přídavek kyseliny chlorovodíkové
 • Proplach vzorku
 • Přídavek roztoku pyrofosfátu sodného
 • Přídavek vody
 • Homogenizace vzorku
 • Odběr vzorku a přesun do odpařovacích misek
 • Úprava teploty podle hloubky odběru vzorku
 • Ohřev vzorku

SP2000 lze upravit pro 35-105 pozic pro sedimentační válce (1000 ml) a 35-105 pozic pro odpařovací misky nebo vialky. Tento postup lze také provádět bez dozoru, což umožňuje provoz přes noc. Kromě toho je také možné stanovit i další frakce.

Roztoky pro přípravu vzorků

Automatizace přípravy vzorků nejen urychluje laboratorní postupy, ale také šetří cenný provozní čas a výrazně zvyšuje přesnost, reprodukovatelnost a produktivitu

Robotický analyzátor SP2000 automatizuje přípravu vzorků účinným a přesným způsobem. Automatizuje techniky přípravy vzorků jako je distribuce vzorku, vysoušení, ředění, filtrace, přídavek činidel, konzervace, míchání, homogenizace, stanovení pH vzorku, ohřev a chlazení vzorku. Robot je kompatibilní s většinou nádob na vzorky, nádob na činidla, stojanů a může být vybaven více pipetovacími jehlami, míchadly a homogenizátory. K dispozici jsou různá otevírací / uzavírací zařízení pro lahvičky, zkumavky a plastové lahve se šroubovacím uzávěrem, skleněné láhve se zátkou a nádobky s magnetickým víčkem.

Některé příklady sestav:

SP2000 může provádět kroky spojené s vážením pro stanovení "ztráty při zapalování" - „Loss on Ignition“ (LOI). LOI se používá k určení organického obsahu vzorku sledováním změny hmotnosti po zahřátí na vysokou teplotu (offline až 550 °C v žáruvzdorných stojanech Skalar), kdy vzorek ztratí část svého obsahu spálením nebo volatilizací. Tyto rošty lze přenášet přímo do / z trouby a robotu. Aplikace zahrnují stanovení obsahu organické hmoty v materiálech, jako je sediment, kal, půda a odpad, stejně jako průmyslové aplikace pro stejný parametr v cementu, vápně a bauxitu.

SP2000 weighing crucibles
0:00
Automatické vážení kelímků

Navážkový robot je vyvinut pro analýzu celkových suspendovaných pevných látek (TSS) podle Vašich požadavků. Analýza TSS je standardní analýzou v průmyslu odpadních vod. Její výsledky se slouží k hodnocení výkonnosti konvenčních procesů nakládání s odpady a kvality vody. Tato aplikace zcela automatizuje časově náročný proces vážení a umožňuje vašim analytikům soustředit se na jiné povinnosti. Díky této automatizaci se může výrazně prodloužit konvenční pracovní doba laboratoře.

SP2000 weighing filter paper
0:00
Automatické vážení filtračních papírů

Zde je příklad automatizace s robotem SP2000 zahrnující odvíčkování, uzavírání a krimpování uzávěrů na lahvičkách a také přidávání extrakčního roztoku a vnitřního standardu.

SP2000 crimping robot
0:00
Automatická příprava vzorků půdy ve vialkách určených k analýze VOC pro další GC analýzu

Robot SP2000 může být vybaven lineárním roztečovým mechanismem, který je ideální pro řadu aplikací pro přípravu vzorků. Výhodou tohoto mechanismu je úspora času pro Vaši laboratoř a zároveň zajištění jednotnosti přesným a konzistentním pipetováním. Mechanismus může nést více jehel pro odebírání vzorků z lahví na vzorky a dávkování do zkumavek/lahví různých velikostí. Schopnost přejít z velkých nádob na malé v rámci jednoho robotu vede k významnému snížení stopy. Na stejném lineárním mechanismu lze kombinovat další jehly pro současné ředění vzorků a/nebo dávkování dalších činidel potřebných pro analýzu.

SP2000 robot Linear spacing mechnism
0:00
Automatické nabírání a pipetování z a do nádob různých velikostí

S využitím postupu přípravy vzorku pro následnou analýzu vzorků s halogenovými organickými sloučeninami (AOX) robot přebírá zdlouhavé a často se opakující, časově kritické manuální kroky jako je pipetování vzorku, ředění, míchání při různých rychlostech, otevírání / uzavírání lahví se vzorky, přídavek nebezpečných činidel jako jsou kyseliny a v neposlední řadě dávkování naředěných vzorků přesnou rychlostí 3 ml/min do vyhrazených kazet v rámci extrakčního postupu pro další analýzu AOX.

SP2000 sample preparation AOX analysis
0:00
Automatická příprava vzorku pro analýzu AOX

SP2000 nabízí plnou automatizaci přídavku extrakčního roztoku, protřepávání a filtrave vzorků tabáku.

SP2000 Tobacco thumbnail
0:00
Automatická předúprava vzorků a filtrace vzorků tabáku pro analýzu CFA

Robot nejprve změří hodnotu EC a pH filtrovaného a odstředěného vzorku. Na základě EC hodnoty vzorku může robotický software automaticky vybrat faktor ředění požadovaný pro následnou analýzu kovu. Vzorek je odebrán, zředěn a dávkován do stojanu pro analýzu kovů. Poté je zbývající neředěný vzorek rozdělen do různých lahviček za účelem stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC), analýzu fenolu, kyanidu a aniontů pomocí jiných analyzátorů.

SP2000 sample preparation platform and measurement of EC and pH
0:00
Automatická příprava vzorků a měření EC a pH

Postup přípravy vzorku zahrnuje mnoho kroků ruční manipulace a je spojen s určitými riziky, protože během analýzy dochází k uvolňování plynů a také je zde potenciální riziko kontaminace laboratoře rtutí. Z těchto důvodů je kompletní jednotka umístěna v digestoři a je vybavena speciálním „bodovým“ odsavačem kouře pro lokální odsávání nebezpečných plynů.

SP2000 sample prep mercury
0:00
Automatická příprava vzorku před analýzou rtuti ve vodě atomovou fluorescencí.

Software

Software RoboticAccess je flexibilní víceúčelový program pro ovládání robotických analyzátorů Skalar. V průběhu analýzy vzorků je možné zpracovávat již změřené výsledky a připravovat nové analýzy. Před spuštěním programu je vyžadováno heslo, aby se zabránilo nepovolenému přístupu a úpravě dat.

Aplikační soubory, které obsahují potřebné instrukce pro analyzátory k provedení požadovaných operací, jsou nastaveny v softwaru podle mezi/národních norem, nebo mohou být upraveny podle požadavků uživatele.

Analýzu lze snadno spustit výběrem požadované aplikace a jednoduchým vytvořením tabulky vzorků, kterou uživatel definuje přetažením stojanů do analyzátoru. Jakmile je tabulka vytvořena a je nadefinována sekvence analýzy, měření lze spustit, nebo spuštění naplánovat na určitý čas.

Veškeré aplikace lze naprogramovat k měření. Běžící analýzy lze sledovat na obrazovce a výsledky se zobrazují v reálném čase. V průběhu analýzy lze přidat prioritní vzorky, nebo odstranit vzorky z měření.

Výsledky mohou být vytištěny v podobě upravených protokolů a exportovány do txt, xls souborů nebo LIMS. Ukončené analýzy lze archivovat, stejně tak i zálohovat a později znovu obnovovat.

Integrovaná kontrola kvality zajišťuje přesné výsledky a dodržení požadovaných předpisů. Lze provádět měření kontrolních vzorků a vytvářet grafy kontroly kvality s dalšími statistickými údaji. Také lze nastavit automatické akce, které robotický analyzátor provede při překročení požadovaných limitů kvality. To zaručuje tvorbu přesných výsledků a kontrolu správné funkce analyzátoru.