Podpora

Časté dotazy

Pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku nebo máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

V sekci ke stažení na tomto webu

V sekci ke stažení na tomto webu

V sekci ke stažení na tomto webu

Na naší kontaktní stránce naleznete veškeré podrobnosti o tom, jak nás můžete kontaktovat.

Řada kontinuálních průtokových analyzátorů SAN++® Series
zahrnuje:

 1. SAN++® Compact - malé rozměry a kompaktní design při zachování vysoké úrovně automatizace.

 2. SAN++® Advanced - jednotka s nejvyšší kapacitou a rozšířenými možnostmi

 3. SAN++® Series Classic - vychází z naší tradiční jednotky, je ideální pro současnou analýzu více parametrů

 • Voda
 • Odpadní voda
 • Podzemní voda
 • Povrchová voda
 • Pitná voda
 • Mořská voda
 • Půda, rostliny a hnojiva
 • Tabák
 • Potraviny a nápoje (víno, pivo, mléko atd.)
 • Farmacie
 • Detergenty
 • Těžební průmysl

Ano, je možné používat analyzátor i mimo běžnou pracovní dobu díky funkci automatického spouštění a vypínání.

Živiny ve vodě (všechny typy) jako je amoniak, fosforečnany, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, křemičitany, celkový dusík, celkový fosfor

Znečišťující látky ve vodě (všechny typy) jako jsou kyanidy, fenoly, aniontové povrchově aktivní látky a chrom (VI)

Půda a hnojiva: (celkový) dusík (N), fosfor (P) a draslík (K) – což jsou nejdůležitější a primární živiny pro plodiny. Dusík lze měřit v různých formách – amoniak (NH4), dusičnany (NO3) a močovinu (CH4N2O) a rovněž ortofosfát (o-PO4).

Sekundární živiny a mikroprvky jako je vápník (Ca), síra (S), hořčík (Mg) a bór (B).

Pivo a slad: barva, SO2, železo, hořkost, hodnota kyseliny thiobarbiturové (TBZ), pH, polyfenoly, volný aminodusík (FAN), antokyany, beta (β) glukan atd.

Tabák: amoniak, glukóza/fruktóza/sacharóza, dusičnany+dusitany, fosfáty, nikotin/celkové alkaloidy , chloridy, kyanidy, celkové redukující cukry.

Toto je pouze výběr z nejběžnějších parametrů a oblastí použití. Kontaktujte nás, abychom probrali vaše konkrétní požadavky.

Většina sestav je dodávána s 2 – 6 parametry, nicméně lze analyzovat až 16 parametrů a takové sestavy jsou v provozu po celém světě v různých průmyslových odvětvích. Pro analýzu více parametrů se využívají přídavné držáky modulů – úpravu lze snadno provést u zákazníka, pokud se po počáteční instalaci změní požadavky laboratoře.

Celá řada automatických dávkovačů Skalar nabízí možnost pracovat s minimálně dvěma (2) matricemi vzorků a větší modely nabízejí analýzu až čtyř (4) samostatných matric vzorků současně. Toho je dosaženo pomocí dalších jehel, které jsou připojeny k příslušným modulům pro danou matrici.

Řada detektorů SAN++® Series zahrnuje digitální dvoukanálové kolorimetrické detektory, jedinečný digitální matricový detektor s automatickou korekcí pozadí pro specifické matrice vzorků, a dále řadu detektorů pro UV, fluorimetrii, ISE, plamenovou fotometrii, pH metr atd.

Řada SAN++® Series je schopna plně automatizovat mnoho manuálních, časově náročných a tradičně nákladných kroků předúpravy a manipulace se vzorky, jako jsou: destilace, dialýza, separace fází atd.

San series continuous flow analyzer - close up coil
0:00
Které analytické kroky jsou na chemických modulech SAN++® Series automatizovány?

V závislosti na aplikaci a konečné konfiguraci / kombinaci parametrů je možná prostupnost vzorků 80-100 vzorků za hodinu. Vezmeme-li v úvahu souběžnou analýzu parametrů, mohlo by to být přibližně 500 – 600 jednotlivých výsledků za hodinu.

Vzhledem k celosvětovému působení firmy Skalar splňují všechny metody Skalar již více než čtyřicet let velké množství národních a mezinárodních norem (ISO, EPA, DIN atd.), jakož i řadu specifických standardů a norem v průmyslových odvětvích (EBC, MEBAC, Coresta)

To závisí na stanovovaných parametrech – i když je třeba poznamenat, že jelikož se jedná o automatizaci dobře zavedených chemických metod, chemikálie zůstávají stejné jako u manuálních metod. Přesný seznam požadovaných chemikálií je dodáván zákazníkům před instalací jejich systému, aby se mohli odpovídajícím způsobem připravit.

Ve čtvrtém díle našeho videoseriálu často kladených otázek společnosti Skalar poskytuje Al Yates, manažer východní divize společnosti Skalar Inc., odborné odpovědi na 5 nejčastějších otázek týkajících se analyzátorů kontinuálního průtoku řady SAN++®.

FAQ SAN Series thumnail
0:00
Často kladené dotazy video - SAN++® Series

k dispozici jsou kelímky o objemech 3.5 ml a 10 ml

Termostabilní prostředí s regulací na 8-20°C. Lze upravit pomocí softwarového balíčku DiscreteAccess.

Ano, vzorky prošlé digescí lze analyzovat… např. TP /TKN

25 nádobek o objemu 50 ml + 8 nádobek o objemu 10 ml

Tři (3) – což znamená maximální vnitřní kapacitu 150 ml na činidlo

400 μL

 1. Použití jednorázových kyvet v systému BLUVISION®
  zabraňuje možné vzájemné kontaminaci vzorků. Obecně platí, že diskrétní analýza neposkytuje žádnou indikaci přenosu vzorku, protože nelze vyhodnotit žádné grafy ani reálné časy – vidíme pouze výsledek měření. S ohledem na tuto skutečnost Skalar záměrně zvolil použití jednorázových kyvet, aby nemohlo ke kontaminaci docházet.
 2. V případě nesrovnalostí je u omyvatelných kyvet vyžadována kontrolní analýza vzorku pro ověření výsledku a poskytnutí stejné záruky měření, jakou poskytují kyvety na jedno použití. Zejména při nižších koncentracích je při použití jednorázových kyvet dosaženo výrazně vyšší přesnosti měření, protože blízkost vysoce koncentrovaného vzorku a vzorku s nízkou koncentrací nemůže zkreslit výsledek měření.

Ano, jehlu lze snadno vyměnit. Poté je třeba zkontrolovat některá nastavení.

45 ˚C

Životnost lampy je delší než životnost přístroje. V případě potřeby výměny nás prosím kontaktujte.

Zákazník rozhoduje o tom, jaký druh odpadu je potřeba separovat. Na základě toho je v metodě v softwaru specifikována nádoba, do které jsou vyhazovány kyvety z určitých analýz.

350 mL/min – na konci analýzy se automaticky vypne.

 1. Prioritní vzorky lze přidat pomocí dotykové obrazovky a analýzy můžete naplánovat/přiřadit prostřednictvím softwarového balíčku DiscreteAccess.
 2. Prioritní parametry lze nastavit v softwarovém balíčku DiscreteAccess.

Vyhodnocuje dobu reakce, počet testů a zajišťuje provedení největšího počtu simultánních/procesů. Prioritní parametry může nastavit obsluha.

Ano. Konstantní úroveň objemu vzorku a činidel je během analýzy snímána pomocí jehly a poskytuje informace v reálném čase

Prozkoumejte diskrétní analyzátor BLUVISION® prostřednictvím naší informativní série videí Skalar FAQ, která se věnuje jeho možnostem a aplikacím.

Andrew FAQ BLUVISION
0:00
Často kladené dotazy k videu - BLUVISION® diskrétní analyzátor
 1. Analyzátor FORMACS™ HT-I pracuje s 8 ml zkumavkami (80 pozic)
 2. Analyzátor FORMACS™ HT je kompatibilní s následujícími typy nádobek:
  1. 15 ml zkumavky (150 pozic)
  2. 20 ml VOA vialky se septem (90 pozic)
  3. 40 ml VOA vialky se septem (90 pozic)
  4. 125 ml kádinky (25 pozic)

Vzorky se míchají horním míchadlem. Rychlost míchání řídí software. Alternativně lze vzorky míchat magnetickým míchadlem. U modelu FORMACS™ HT-I je funkce magnetického míchání ve standardní výbavě. U modelu

FORMACS™ HT je funkce magnetického míchání volitelná.

Ano, analyzátory TOC FORMACS™ mohou vzorky ředit automaticky. Tuto funkci ředění lze použít k předředění vzorků, vytvoření kalibračního standardu ze zásobního roztoku a automatickému následnému ředění vzorků přes rozsah.

Maximální teplota spalovací pece je 950 °C. Teplota spalování se nastavuje v softwaru a lze ji přiřadit ke specifickým matricím vzorků. Tímto způsobem mohou být matrice vzorků spalovány při optimální teplotě spalování. Je také možné použít různé teploty spalování v rámci stejného měření.

Software analyzátorů FORMACS™ má možnost aktivovat „Smart Sparging“. Při aktivaci Smart Sparging použije analyzátor jeden nástřik k měření úrovně IC vzorku. Pokud je IC stále přítomen, probublávání/okyselení se automaticky prodlouží.

Ano, analyzátor FORMACS™ může být volitelně vybaven sadou pro vzorky s obsahem solí. Tato sada obsahuje keramickou spalovací trubici, která je inertní vůči solím.

Ano, k měření je možné přidávat vzorky. Prioritu vzorků (existujících i přidaných) lze nastavit. Je také možné dynamicky měnit prioritu vzorků v průběhu měření.

Ano, analyzátory FORMACS™ TOC používají ke stanovení TC a NPOC tepelné katalytické spalování vzorku a TIC se stanovuje okyselením vzorku v reaktoru. To je v souladu s mezinárodními standardy jako je např. ISO 20236, ISO 8245, EN 1484, Standardní metoda 5310B, ASTM D2579, EPA 415.1, AOAC 973.47​

Ano, analyzátor FORMACS™ lze rozšířit o TN-detektor ND25. NO vzniklý tepelným katalytickým spalováním vzorku lze měřit pomocí tohoto volitelného CLD detektoru.

Analyzátor PRIMACS™ SNC-100 je vybaven stojanem s kapacitou 100 vzorků.

PRIMACS™ SNC-100 je k dispozici v různých konfiguracích. Dostupné parametry, a to v různých kombinacích, jsou: celkový uhlík, celkový organický uhlík, celkový anorganický uhlík, elementární uhlík a celkový dusík.

Analyzátor PRIMACS™ SNC-100 používá k rozlišení různých druhů uhlíku odstupňovaný teplotní profil podle EN 17505 / DIN19539. Naměřené druhy uhlíku jsou podle EN17505/DIN19539 uváděny jako TOC400, ROC a TIC900. Parametr ROC přímo koreluje s přítomností elementárního uhlíku ve vzorku.

Ano, na PRIMACS™ SNC-100 lze vytvořit metodu, která pro spalování využívá odstupňované zvyšování teploty. Analyzátor využívá patentovanou techniku pro požadované změny teplot v teplotním profilu. Namísto udržování vzorku ve stacionární pozici a změny teploty pece v místě vzorku dopravuje analyzátor vzorek do části pece, která má požadovanou teplotu. To eliminuje potřebu ochlazování pece mezi vzorky a umožňuje rychlost změn teploty, která je u klasického nastavení pece nemožná.

Analyzátor je vybaven TIC reaktorem. Vzorek se vloží do IC láhve v dávkovači, který automaticky dopraví láhev se vzorkem do IC reaktoru. V tomto reaktoru se láhve zahřejí na 150 °C a do vzorku se přidá velký objem kyseliny fosforečné. CO2 vytvořený reakcí mezi uhličitany a kyselinou je vybubláván ze směsi vzorku a kyseliny a měřen IR detektorem.

TOC se stanovuje rozdílovou metodou (TOC=TC-IC ); koncentrace TC ve vzorku je stanovena při vysokoteplotním spalování v peci, další část vzorku je analyzována reakcí s kyselinou v TIC reaktoru. Poté software vypočítá koncentraci TOC. Alternativně může být vzorek předupraven manuálně a zbývající TOC se stanoví spalováním při vysoké teplotě v peci.

Plně automatizovaná rozdílová metoda na PRIMACS™ SNC-100 odstraňuje jak potřebu manuální předúpravy vzorku kyselinou, tak i potřebu následného několikahodinového sušení vzorku. PRIMACS™ SNC-100 provádí měření TIC při zvýšené teplotě (150 °C) a s přebytkem kyseliny (3 ml kyseliny), tudíž je automatizované měření IC analyticky velmi robustní. Neexistuje zde riziko, že by se neodstranil veškerý IC (vlivem nedostatku kyseliny), že by vzorek nebyl řádně vysušen nebo že by se během procesu sušení odstranil těkavý organický uhlík. Tato rizika jsou spjata s odstraňováním IC v procesu předúpravy vzorku.

Prozkoumejte 5 nejčastěji kladených otázek týkajících se řady PRIMACS™ s odbornými postřehy Andrew Williams.

FAQ Primacs 2
0:00
Často kladené dotazy k videu - PRIMACS™ Series

Vzhledem k celosvětovému působení firmy Skalar splňují všechny metody Skalar již více než čtyřicet let velké množství národních a mezinárodních norem (ISO, EPA, DIN atd.), jakož i řadu specifických standardů a norem v průmyslových odvětvích (EBC, MEBAC, Coresta)

Ano – lze to provést pomocí manuální (USB) čtečky nebo prostřednictvím integrované čtečky čárových kódů, která tyto informace automaticky sejme ze zkumavek se vzorky.

V závislosti na faktorech, jako je požadovaná velikost šarže, požadovaný objem vzorku a specifikace norem, dodává Skalar širokou škálu zkumavek a nádob na vzorky pro optimalizaci dané konfigurace. Standardní konfigurace lze upravit tak, aby vyhovovaly nádobám podle specifických požadavků zákazníka (obvykle požadujeme jejich zaslání předem, abychom zajistili úplné a správné testování).

Ano – zákazník může specifikovat, jaké informace budou zobrazeny, zahrnuty do zprávy a pro přístup k těmto informacím lze udělit různá uživatelská oprávnění. Lze také naprogramovat a implementovat specifické výpočty podle potřeb zákazníka a dané metody, aby bylo zajištěno, že budou vždy a ve všech případech splněny individuální potřeby.

Andrew Williams odpovídá na klíčové dotazy týkající se našeho automatizovaného řešení BOD.

FAQ BOD Andrew
0:00
Často kladené dotazy - Analyzátor BSK SP2000