Environment - header
Životní prostředí

Analýza v oblasti životního prostředí

Inovativní analyzátory se zaměřením na automatizaci analýzy vody vhodné pro každou laboratoř v oblasti životního prostředí.

Sledování kvality vody a její pravidelné testování je velmi důležité pro udržení spolehlivých a bezpečných zdrojů vody a pro eliminaci potenciálních zdravotních a ekologických rizik.

Všechny přístroje pro analýzu vody hodnotí kvalitu vody, ekologickou nezávadnost a splňují zákonné požadavky na analýzu vody. V závislosti na stanovovaných parametrech, matrici, úrovni automatizace, množství vzorků, prostupnosti a používaných analytických metodách lze pro automatizaci analýzy vody vybrat nejvhodnější analyzátor.

Naše analyzátory pro aplikace v oblasti životního prostředí

Analyzátory řady SAN++® Series se zaměřují na tzv. "mokrou chemii" a laboratoře analyzující vodu je s úspěchem využívají již po desetiletí. Tyto analyzátory jsou navrženy jako stavebnicový systém a lze je použít pro simultánní a sekvenční analýzy rutinních kolorimetrických stanovení, jako je například amoniak, dusičnany, fosforečnany, chloridy a sírany.

Důležité vlastnosti

 • Vysoká kapacita díky souběžnému stanovení více parametrů a řízenému spouštění a vypínání
 • Analýza od nízkých ppb po vysoké úrovně ppm
 • 40-800 pozic pro vzorky
 • Automatická příprava pracovních standardů ze zásobních roztoků
 • Automatické předředění a ředění vzorků přes rozsah
 • Manipulace s více extrakty současně

Parametry

SAN++® Advanced continuous flow analyzer


 • Alkalita
 • Hliník
 • Aminokyseliny
 • Amoniak
 • Aniontové povrchově aktivní látky (MBAS)
 • Hydrogenuhličitany
 • Bor
 • Bromid
 • Vápník
 • Uhličitany
 • CHSK
 • Chloridy
 • Chlor
 • Chrom VI
 • Kobalt
 • Barva
 • Vodivost
 • Měď
 • Kyanidy
 • Rozpuštný organický uhlík
 • Ethanol
 • Fluoridy
 • Formaldehyd
 • Tvrdost
 • Hydrazin
 • Sulfan
 • Jód
 • Železo II + III
 • Železo (celkové)
 • Hořčík
 • Mangan
 • Methanol
 • Nikl
 • Dusičnany + Dusitany
 • Dusitany
 • Dusík
 • Neionogenní látky
 • pH
 • Fenoly
 • Fosfáty
 • Manganistan draselný
 • Bílkoviny (Lowry)
 • Silikáty
 • Sodík/Draslík
 • Sírany
 • Sulfidy
 • Oxid siřičitý
 • Celkový organický uhlík
 • Močovina

Analyzátor byl speciálně navržen pro laboratoře životního prostředí. Poskytuje spolehlivé a přesné výsledky od nízkých úrovní ppb pro různé měřené parametry v širokém spektru vzorků a matric jako je pitná voda, odpadní voda, podzemní voda a povrchová voda. Snadno automatizuje pipetování vzorků a činidel do kyvet, míchání, ohřev, korekci slepého vzorku, fotometrické měření a mnoho dalších funkcí v závislosti na potřebách laboratoře. Dále lze automatizovat následující funkce: příprava kalibračních standardů ze zásobních roztoků, automatické ředění vzorků přes rozsah nebo opakování analýzy vzorků.

BLUVISION® discrete analyzer

Parametry

 • Alkalita
 • Volný hliník
 • Amoniak
 • Vápník
 • Chloridy
 • Chrom IV
 • Barva
 • Volné kyanidy
 • Celková tvrdost
 • Volné železo
 • Hořčík
 • Dusičnany + Dusitany
 • Dusitany
 • Volné fenoly
 • Fosforečnany
 • Křemičitany
 • Sírany

Míra TOC se často používá jako indikátor kvality vody například při procesu čištění pitné vody a indikaci kvality vody řek, potoků a jezer. Hladiny TN jsou důležitým parametrem pro mořskou vodu, čištění odpadních vod a řízení průmyslových procesů. Analyzátory FORMACS™ Series TOC / TN umožňují rychlou analýzu celkového organického uhlíku (TOC) a celkového dusíku (TN) v kapalných vzorcích pomocí vysokoteplotního katalytického spalování. Analyzátor FormacsHT-I analyzuje kapalné vzorky přímým nástřikem vzorku do spalovací pece. Tento analyzátor je speciálně navržen pro vzorky s částicemi (suspenze).

FORMACS™ Series TOC TN analyzers

Aplikace

 • Povrchová voda
 • Pitná voda
 • Odpadní voda
 • Farmacie
 • Vody z výrobních procesů
 • Mořská voda

Skalar nabízí různé flexibilní a pokročilé systémy pro manipulaci se vzorky zaměřené na rutinní analytická stanovení pitných, říčních, jezerních, průmyslových a odpadních vod, půdy atd. Lze plně automatizovat měření vč. přípravy vzorků.

SP2000 Series robotic analyzer - BOD

Parametry

 • Biochemická spotřeba kyslíku (BSK))
 • pH
 • Vodivost (EC)
 • Zákal
 • Barva
 • ISE aplikace
 • Titrace
 • Aplikace s kyvetovými testy, jako je CHSK semimikrometodou podle ISO15705, Celkový fosfor/dusík a další
Wastewater

Analyzátory pro laboratoře analyzující vodu

Skalar nabízí širokou škálu inovativních automatických analyzátorů vody vhodných do každé laboratoře se zaměřením na analýzu vody.